آدرس : یاسوج - بلوار شهید مطهری - معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تلفن : 6078 3334 074

نمابر:

وب سایت: واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ایمیل: sci@yums.ac.ir

FEATURES